Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trójkąty i równoległoboki

Konstrukcja służy do ilustracji zadania polegającego na obliczeniu współrzędnych punktu D, który wraz z danymi wierzchołkami trójkąta ABC tworzy równoległobok ABCD. Przykładowa konfiguracja punktów A,B i C odpowiada danym z jednego z wierszy pliku wierzcholkiTR.txt

Zadanie

Napisz program, który dla każdego wiersza danych wyznacza współrzędne punktu D. Podaj współrzędne wszystkich wierzchołków czworokątów ABCD dla których punkt D leży na prostej y=x