แบบเรียน1 สร้างจุดกึ่งกลาง

ให้นักเรียนทำตามคำสั่งในแต่ละข้อโดยใช้เครื่องมือ Geogebra ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ
นักเรียนสามารถหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB ที่กำหนดให้ได้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือต่างๆ

*ห้ามใช้เครื่องมือจุดกึ่งกลาง(Midpoint or Center point)

*Note

-นักเรียนไม่ใช้การวัด -นักเรียนไม่ใช้เส้นตั้งฉาก