elmtv-804-1214d-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 804 - סתו תשע"ה - 2014 - מועד ד - שאלה 2 מרכז המעגל (הנקודה האדומה) ניתן להנעה בכל המישור הנקודה הנתונה על הציר האנכי (הכחולה הגדולה) ניתנת אף היא להנעה על הציר האנכי