روش رسم و ویژگی های چند ضلعی منتظم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چند ضلعی های منتظم هدف: کشف و درک روش رسم و ویژگی های چند ضلعی های منتظم
شرح فعالیت: برای ترسیم چند ضلعی های منتظم معمولاً از دایره استفاده می شود. آیا می توانید روش رسم را با توجه به شکل توضیح دهید؟ لغزنده را حرکت دهید و چند ضلعی های متفاوت ایجاد کنید... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در هر مورد به کمک ابزار زاویه، اندازه ی زاویه های مرکزی نظیر کمان های ایجاد شده روی دایره و همچنین اندازه ی زاویه های خود چند ضلعی را مشخص و با هم مقایسه کنید. همچنین به کمک ابزار «فاصله» اندازه ی اضلاع چند ضلعی را نیز با هم مقایسه کنید. 1- چه رابطه ای بین اضلاع و زاویه های یک چند ضلعی منتظم وجود دارد؟ 2- زاویه های چند ضلعی هر کدام یک زاویه ی محاطی هستند. با توجه به اینکه اندازه ی کمان ها را بر حسب درجه می دانید، این زاویه ها چند درجه هستند؟ 3- هر چه تعداد اضلاع چند ضلعی زیاد می شود شکل چند ضلعی به دایره نزدیک تر می شود. با توجه به این موضوع آیا می توانید تعریفی جدید برای دایره بیان کنید؟