تقارن محوری

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها از تقارن محوری دیگری به وجود آمده است و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی واقع در محور تقارن یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ، تقارن دیگری ایجاد کرد.