КАС болон График хэсгийг хослуулах

График хэсгийн графикийн боломжуудыг КАС-н хэсэгтэй хослуулж болно. Тайлбар: Идэвхижүүлсэн Хэсгээс хамааран, График хэсгийн Хэрэгслийн мөр эсвэл КАС хэсгийн Хэрэгслийн мөр Геогебра цонхны дээд хэсэгт үзүүлсэн байдаг.

Зааварчилгаа

1.Toolbar ImageКАС хэсгийн эхний мөрөнд y = 2 x + 1 шугаман тэгшитгэлийг оруулаад Оруулах товчийг дар.
2.Toolbar ImageТэгшитгэлийн өмнөх Харуулах/Нуух дүрсэн дээр дарж тэгшитгэлийн шулууныг харуул..
3.Toolbar Image График хэсэгт дарж График хэсгийн Хэрэгслийн мөрийг харуул. 
4. Toolbar ImageЗөөх хэрэгсэл сонгоод График хэсгийн шулуунаас чир. Тайлбар: КАС хэсэгт шулуунаас хамаарсан тэгшитгэлийн өөрчлөлтүүд харагдана.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа (үргэлжлэл)

5.Toolbar ImageЦэг хэрэгслийг идэвхижүүл.  (2, 1) координат дээр дарж А цэг байгуул.
6.Toolbar ImageКАС хэсэгт А гэж оруулж цэгийн координатыг харуул.
7.Toolbar Image График хэсэг дэх Хэрэгслийн мөрнөөс Перпендикуляр шулуун хэрэглийг идэвхижүүл. Шулуун болон А цэгийг дараалан сонгож  Перпендикуляр шулуун байгуул.
8.Toolbar ImageКАС хэсгийн дараагйн мөрөнд b гэж оруулаад Оруулах товчийг дар. Тайлбар: b перпендикулярр шулууныг тэгшитгэл КАС хэсэгт харагдана.
9. Toolbar Image График хэсгийн Хэрэгслийн мөрнөөс Зөөх хэрэгслийг сонгоод А цэгийг чир. Тайлбар: Өөрчлөлтөөс хамаарч b шулууны тэгшитгэл өөрчлөгдөнө.