Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kroucení obdélníkového průřezu

Výpočetní pomůcka slouží k výpočtu extrémního tečného napětí a k určení napětí v bodu . Přímé analitické řešení neexistuje a úlohu je nutné řešit variačními metodami. V GeoGebře byla pro jednoduchost zvolena metoda separace proměnný, viz např.: 1) Servít, R. - Crha, M. - Doležalová, E. Teorie pružnosti a plasticity, I. díl. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1977. 2) Sadd, Martin H. Elasticity: Theory, Applications, and Numerics. Burlington : Academic Press, 2009. 3) A.P.S. Selvadurai - Partial Differential Equations in Mechanics 1: Fundamentals, Laplace's Equation, Diffusion Equation, Wave Equation. Springer ,2000. ISBN 3540672834. Počet členů ve Fourierově řadě byl v tomto ppřípadě zvolen 21 a započítává se každý lichý člen. Větší počet členů dává přesnější řešení, ale výpočet pro velmi velká čísla může být příliš pomalý a s malým zpřesněním výsledku, a proto tedy i neefektivní.