Tangència rC-T 2, potència i eix radical

Se'ns demana en aquest exercici el traçat de les possibles circumferències tangents a una altra donada i a una recta de la qual se'ns dóna el punt de tangència T. Els centres de les circumferències solució hauran d'estar sobre la perpendicular traçada a la recta des del punt T (condició de tangència entre rectes i circumferències).
Geogebra extret d'un document d'Ester Alonso, traduit al català.