Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Càlcul de pi pel mètode d'Arquímedes

Considerem una circumferència de radi=1. Considerem l'hexàgon regular inscrit i circumscrit a la circumferència. La longitud de la circumferència es troba entre els dos perímetres, llavors el valor de pi es troba entre la meitat dels dos perímetres. Doblant els costats dels polígons s'obtenen polígons amb perímetres que s'acosten al valor de la longitud de la circumferència.