इष्टिकाचिती, घन

घटक ४ इष्टिकाचिती, घन

Activity 1 – परिसरातील वस्तू उदा. वीट, पुस्तक, डस्टर, खोके, यांसारख्या वस्तू विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास द्याव्यात व त्यांची मिती मोजण्यास सांगा. Activity 2 – १ एकक मिती असलेले ठोकळे, फासे घ्या. ते जोडून विद्यार्थ्यांना विविध आकारांच्या इष्टिकाचिती बनविण्यास सांगा. Activity 3 – एका खोक्यात एक काठी तिरपी ठेवण्यास सांगा. त्याचप्रमाणे वर्गातील टेबलच्या खालच्या पायाच्या टोकापासून वरच्या फळीच्या विरुद्ध टोकापर्यंत काठी तिरपी ठेवण्यास सांगा. त्यावरून इष्टिकाचिती व घनाकृतीच्या कर्णाची संकल्पना स्पष्ट होईल.गणिती संवादाद्वारे या आकृतीच्या कर्णाची संख्या मोजण्यास सांगा. Activity 4 – ‘घनफळ’ ही संकल्पना विद्यार्थ्यांना आकलन होण्यासाठी ‘चतुर कावळा’ ही कथा कृतीने अथवा animation video ने दाखवा. Activity 5 – रिकाम्या तेलाच्या डब्याच्या मिती विद्यार्थ्यांना ‘सेमी’मध्ये मोजण्यास सांगून, त्यात किती तेल साठविता येईल, हे शोधण्यास सांगावे. Activity 6 – इष्टिकाचिती व घनाकृतीच्या वॉटरबॅगच्या मिती सेमीमध्ये मोजून तीत किती पाणी मावेल हे शोधण्यास सांगावे. Activity 7 – मोजलेल्य द्रवाचे १ मिली =  १ घन सेमी आणि १ ली = १००० घन सेमी या पद्धतीने रूपांतरण करण्यास सांगावे.
Image