ترسیم دایره

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
در شکل زیر یک نقطه ی آبی متحرک ( که مرکز دایره است. ) و دو نقطه ی سبز متحرک ( که یکی شعاع دایره و دیگری نقطه ای برای حرکت روی محیط دایره است. ) می بینید که می توان با حرکت دادن آن ها شکل را تغییر داد.