Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Kinematics up to two moving bodies

Estudiem el moviment d'un o dos objectes podent modificar-ne la posició inicial, la velocitat inicial i l'acceleració tenint en compte, a més, si han sortit al mateix temps.