حالت بهینه ی ذوزنقه ی محاط شده در یک نیم دایره

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره, حالت
در یک نیم دایره با قطر AB=2r خط CD موازی با AB رسم شده است. طول این خط چقدر باشد، تا مساحت ذوزنقه ی ABCD بیشینه شود؟