elmtv-806-1214d-8

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 806 - סתו תשע"ה - 2014 - מועד ד - שאלה 8 סרגל הגרירה מציג ערכים שונים של הפרמטר בשאלה הנקודה הכחולה על הציר האופקי ניתנת להנעה והיא מציגה נקודה שונה על המשיק הנדרש עם סימום סעיף ג - הנקודה הכחולה הנוספת על הציר האופקי תוחמת שטח שונה מהנדרש בשאלה עם סימון סעיף ד מוצגת הפוהקציה הקדומה עד כדי קבוע והפונקיה הקדומה יותר עד כדי קבוע הצגה זו ממחישה את התשובה השלילית של סעיף זה