Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Izrek treh pravokotnic

V ravnini σ (v mojem primeru Oxy) načrtam poljubno premico p. Skozi točko A izven ravnine potegnem pravokotnico na ravnino σ in označim s H nožišče. Skozi H potegnem pravokotnico na premico p in označim s K njeno nožišče. Izrek pravi, da je točka K pravokotna projekcija točke A na premico p. ALI z drugimi besedami: Premici AK in p sta pravokotni.