Funcions racionals més complicades I

Hi ha una gran varietat de funcions de proporcionalitat inversa, tantes com polinomis. L'applet representa un polinomi de grau dos dividit per un polinomi de primer grau. Si varies els paràmetres a, b, c i d amb els punts lliscants veuràs molta diversitat de formes en la representació gràfica.
Les línies discontínues de color verd representen les asímptotes. Una d'elles ja et resultarà familiar: és una asímptota vertical. L'altre però és nova. Com pots veure en el dibuix té forma de recta i la funció s'acosta i s'acosta però no l'arriba a tocar mai (és clar, per això és una asímptota, aquesta és la idea d'asímptota!). Aquest tipus d'asímptotes s'anomenen asímptotes obliqües i les estudiarem més endavant.