مساحت پنج ضلعی منتظم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
شکل زیر یک پنج ضلعی منتظم است که می توان با حرکت دادن نقاط آبی رنگ پنج ضلعی های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید، ببینید چه اتّفاقی می افتد؟ 1. مساحت پنج ضلعی منتظم با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ 2. فرمول مساحت یک پنج ضلعی منتظم با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟ چرا؟ 3. اگر این چند ضلعی منتظم، n ضلع داشته باشد، چطور؟ منظور از pi عدد پی می باشد.