Imatges i antiimatges de la funció quadràtica

Donada l'expressió d'una funció quadràtica representeu-la donant els valors corresponents als paràmetres a, b i c. Si activeu el botó ANTIIMATGES i trieu un valor per al paràmetre j, podreu trobar les antiimatges d'aquest valor. Comproveu resolent l'equació corresponent que les solucions de l'equació són les antiimatges buscades. Si activeu el botó IMATGE i desplaceu el valor p damunt l'eix de les x veureu quina és la seva imatge .
Aprofiteu aquest recurs per a resoldre equacions de segon grau. Quines són les solucions de les equacions següents?
  • ...... Pista: preneu a=1, b=-4, c=0 i j=-5. És a dir busqueu la antiimatge de -5 per la funció
  • ...