Currículum

Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contexts científics i socials

  1. Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades. Interpretació de fenomens socials i econòmics en els quals intervenen dues variables i estudi del grau de relació que tenen: núvols de punts, correlació i regressió, interpolació i extrapolació mitjançant la recta de regressió.
  2. Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per al càlcul dels paràmetres i les representacions gràfiques.