کاربرد خواص چهارضلعی ها (مستطیل)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: تشخیص و به کاربردن خاصیت های مستطیل در میزهای تاشو
شرح فعالیت: حتماً تاکنون میزهایی را دیده اید که پایه ی آن ها متحرک است و ارتفاع آن ها قابل تنظیم است. چهار ضلعی ABCD چه نوع چهار ضلعی است؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با توجه به مساوی بودن AB و CD و اینکه نقطه ی O وسط این دو میله است آیا می توانید پاسخ پرسش قبل را ثابت کنید؟ با توجه به سؤال قبل بگویید چرا سطح میز همیشه موازی زمین باقی می ماند؟