Aproximació a la derivada

Aproximació a la derivada com el límit de la taxa de variació mitjana d'una funció quan l'interval d'estudi disminueix en longitud.
Moveu o animeu el punt lliscant h.
  • Interpreteu allò que observeu, en llenguatge numèric.
  • Interpreteu allò que observeu, en llenguatge geomètric.
  • Introduïu altres funcions i estudieu i interpreteu la seva derivada