Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Propietat de reflexió de la hipèrbola

Els raigs provinents d’un dels focus d’una hipèrbola es reflecteixen en qualsevol punt de la hipèrbola que és a prop de l’altre focus, de manera que el raig reflectit sembla provenir de l’altre focus.