Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Representació dels angles donada una de les seves raons trigonomètriques

Dibuixar els angles que tenen per sinus o cosinus un valor donat.
 • Marca la casella sinus o cosinus.
 • Modifica el valor de la raó trigonomètrica desplaçant el punt de color vermell.
 • Movent el punt de les passes podràs anar construint els angles
 1. Amb el punt n=1, sabries deduir quins angles de la primera volta tenen per sinus 0.70?
 2. En quins quadrants es troben els angles que tenen el sinus negatiu?
 3. Quins angles tenen per sinus 0? I 1?
 4. Quants angles, en general, tenen per sinus 0.35?
 5. Quina relació existeix entre els dos angles d'una mateixa volta que tenen el mateix sinus?
 6. A partir dels angles que tenen per sinus -0.70, com podries trobar els que tenen per sinus 0.70?
 7. Amb el punt m=1, sabries deduir quins angles de la primera volta tenen per cosinus -0.40?
 8. En quins quadrant es troben els angles que tenen el cosinus positiu?
 9. Quins angles tenen per cosinus 0? I -1?
 10. Quina relació existeix entre els dos angles d'una mateixa volta que tenen el mateix cosinus?
Dibuixar els angles que tenen per tangent un valor donat entre -2.5 i 2.5
 • Modifica el valor de la raó trigonomètrica desplaçant el punt de color vermell.
 • Movent el punt de les passes podràs anar construint els angles
 1. Amb el punt p=1, sabries deduir quins angles de la primera volta tenen per tangent 1.5?
 2. En quins quadrants es troben els angles que tenen la tangent negativa?
 3. Quins angles tenen per tangent 0? I -1?
 4. Quants angles, en general, tenen per tangent 0.5?
 5. Quina relació existeix entre els dos angles d'una mateixa volta que tenen la mateixa tangent?
 6. A partir dels angles que tenen per tangent -1.5, com podries trobar els que tenen per tangent 1.5?