elmtv-803-0814hb-3

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 -קיץ תשע"ד - 2014 - חצב-ברק - שאלה 3 סרגל הגרירה מציג את השאלה עבור אורכים שונים של מחוג המעגל הקו האופקי הנתון בשאלה ניתן להנעה על-ידי הזזת נקודת החיתוך שלו עם הציר האנכי מרכז המעגל ניתן גם הוא להנעה על הציר האופקי