Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Moviments en el pla

Activa les caselles i observa quin moviment en el pla s'ha fet en cada cas

  1. Escriu quin moviment porta d'una figura a l'altra detallant les coordenades del vector, o l'angle de gir, o la recta de simetria, o el punt de centre... pel moviment 1r

2. Escriu quin moviment porta d'una figura a l'altra detallant les coordenades del vector, o l'angle de gir, o la recta de simetria, o el punt de centre... pel moviment 2n

3. Escriu quin moviment porta d'una figura a l'altra detallant les coordenades del vector, o l'angle de gir, o la recta de simetria, o el punt de centre... pel moviment 3r

4. Escriu quin moviment porta d'una figura a l'altra detallant les coordenades del vector, o l'angle de gir, o la recta de simetria, o el punt de centre...