පයිතගරස් නියමය

ජයෝජිබ්‍රා මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් පයිතගරස් නියමය සාධනය කර පෙන්වීම.
සෘජුකෝණ ත්‍රිකෝණයක බද්ධ පාද මත සාධන සමචතුරශ්‍රවල වර්ගඵලය එම ත්‍රි කෝණයේ කර්ණය මත සාධන සමචතුරශ්‍රයේ වර්ග ඵලයට සමාන වෙ.