اعداد اعشاری

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: ضرب عددهای اعشاری در توان های ده هدف: تشخیص محل قرار گرفتن ممیز از ضرب عدد های اعشاری در توان هایی از عدد 10
شرح فعالیت: لغزنده a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد. لغزنده b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد. با حرکت لغزنده ها حاصلضرب دو عدد تغییر می کند. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. لغزنده ها را تغییر دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. وقتی یک عدد اعشاری در 100 ضرب شود، ممیز آن چقدر جا به جا می شود؟ و به کدام سمت؟ وقتی در 1000 ضرب می شود چطور؟ اگر یک عدد صحیح در 100 ضرب شود، پاسخ آن چگونه تغییر می کند؟ وقتی در 1000 ضرب شود چطور؟ برای ضرب اعداد در 10، 100، 1000 و . . . یک قانون بیان کنید.