Interpretació geomètrica de la derivada en un punt

Fixat el punt (a , 0), arrossegueu el punt (x , 0) i observeu que els pendents (taxes de variació mitjana oTVM) de les successives rectes secants tendeixen al pendent de la recta tangent per a x = a, que és f'(a). Podeu modificar la posició del punt (a , 0) i obtindreu una nova derivada en x = a.