نزدیک شدن منشور به استوانه و......

با سلام به شما بازدید کننده محترم ازآنجا که درکتاب درسی هفتم جدید مطلبی مرتبط با حجم منشور وهرم وجوددارد وتجسم موضوعات ازاهمیت زیادی برخوردار است.تصمیم گرفتم برای استفاده درکلاس درس خودم محتوای الکترونیک کمک آموزشی تهیه کنم ،پس ازتهیه این مطلب و بومی سازی آن به دلیل بازخورد خوب بچه های کلاسم تصمیم گرفتم آن را به اشتراک بگذارم تا بلکه گام کوچکی در بهبود آموزش ریاضی برداشته باشم.امید وارم مورد توجه تان قراربگیرد.
1-اگر ارتفاع هرم 3برابر ارتفاع منشور باشد ولی سطح قاعده آنها مساوی باشد .حجم هرم چند برابر حجم منشور خواهد شد؟ 2-درصورتی که بخواهیم حجم یک استوانه ویک مخروط (که ارتفاع یکسان دارند) برابر باشند، شعاع قاعده ی مخروط واستوانه راباید چگونه انتخاب کنیم؟