Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

چند ضلعی ها و چند ضلعی های منتظم

چند ضلعی ها در این محتوا شما می توانید با کلیک کردن بر روی دکمه شکل جدبد شکلهایی را ببینید که بعضی از آنها چند ضلعی هستند و بعضی نیستند و و با کلیک بر روی دکمه جواب جواب درست رامشاهده کنید و با جواب خود مقایسه کنید