Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

مرکز تقارن

ابتدا روی دکمه نمایش (پایین سمت چپ) کلیک کنید و ببینید در چه زاویه هایی دوران یافته ی شکل بر خودش منطبق می شود. دوباره روی دکمه کلیک کنید تا از حرکت بایستد .حال تغزنده n را حرکت دهید تا شکل مربع نمایش داده شود .مراحل را تکرار کنید.