Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Петто својсво на паралелограм

Петто својство на паралелограм - Во секој паралелограм дијагоналите се преполовуваат во пресечната точка.