Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Сүүний хайрцаг

1 литр (1000 мл) эзлэхүүнтэй нь сүүний хайрцагны суурь нь квадрат. Гадаргуу нь хамгийн бага талбайтай байхаар сүүний савны өндөр ямар байх вэ?  Дасгал а) График хэсэг эсвэл 3D график хэсэг аль нэгний B цэг дээр дарж хөдөлгөн хамгийн бага байх оролдлогыг хийнэ үү. б) Геогебрагийн КАС хэсгийг ашиглаж асуудлыг шийднэ үү.