Galtonova daska - simulacija

Aplet simulira Galtonovu dasku, odnosno binomni eksperiment. Kuglica pada na čavliće koji su složeni u pravilnu trokutastu rešetku. Padom na čavlić kuglica može skrenuti ulijevo ili udesno. Riječ je o događaju jednake vjerojatnosti . Ako je n broj redaka čavlića, onda je i toliko pretinaca u koje će kuglice na kraju pasti. Označimo li te pretince redom brojevima , vjerojatnost da kuglica padne u određeni pretinac možemo izračunati Bernoullijevom formulom .
Animacija se pokreće klikom na gumb Novi pokus. Možete mijenjati broj redaka čavlića, a možete mijenjati broj kuglica. Više o Galtonovoj daski možete pročitati ovdje.