نیمسازهای مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: ترسیم های هندسی هدف: تشخیص محل قرار گرفتن نیمساز های یک مثلث، کشف همرس بودن آن هاو تعیین محل نقطه ی همرسی
شرح فعالیت: در مثلث ABC، نیمساز نظیر اضلاع رسم شده است. رأس های مثلث را جا به جا کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید: برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. آیا همیشه هر سه نیمساز در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند؟ آیا ممکن است محل برخورد نیمساز ها خار ج مثلث قرار گیرد؟