Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

יחס המקדמים של מערכת משוואות בשני משתנים

גררו את (הפרמטרים ) מקדמי המשתנים. a,b,c,d,e,f ובדקו:- 1. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים נחתכים? 2. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים מקבילים? 3. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים מתלכדים?