تشابه شکل های هندسی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تشابه هدف: درک مفهوم تشابه دو شکل و به کار بردن آن برای شکل های مربع، مستطیل و لوزی
شرح فعالیت: به نظر شما آیا همه ی مربع ها با هم متشابه هستند؟ همه ی لوزی ها چطور؟ همه ی مستطیل ها چطور؟ در شکل یک مربع، یک لوزی و یک مستطیل دیده می شود... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. رأس های مربع را جا به جا کنید. آیا زاویه ها همیشه یکسان باقی می ماند؟ آیا اضلاع مربع با یک نسبت بزرگ یا کوچک می شوند؟ با توجه به این دو سوال آیا همه ی مربع ها متشابه هستند؟ اکنون رأس های لوزی را جا به جا کنید. آیا اضلاع لوزی با یک نسبت بزرگ و کوچک می شوند؟ آیا زاویه های لوزی همیشه یکسان باقی می مانند؟ آیا می توان گفت همه ی لوزی ها متشابه هستند؟ فعالیت بالا را در مورد مستطیل نیز انجام دهید و به سه سوال بالا در مورد آن پاسخ دهید.