elmtv-803-0215hL-6

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - חורף תשע"ה - 2015 - לוחמים - שאלה 6 סרגלי הגרירה מציגים פונקציה דומה לזו שבשאלה, עם ממשיים שונים גובה הנקודה הסגולה מייצג את הסכום המבוקש של הקטעים בנקודה המינימלית הנקודה והסכום המוצג משנים את צבעם הנקודה הכחולה על גרף הפונקציה ניתנת להנעה