Exercici de recapitulació

Autor:
dorrod
Al batxillerat, i més a una assignatura com a matemàtiques, tota decisió que es prengui ha d'estar motivada per una raó. Per tant, el procés de resolució d'un exercici o problema que hagi d'ésser presentat per la seva avaluació i correcció, de seguir una cadena lógica que debe ser exposada en la seva totalitat de manera que la seqüència Raó que em fa prende la decisióDecisió presa Conseqüències de la presa de la decisió han d'aparèixer tants de cops com sigui necessàries per tal d'encavalcar-les successivament de manera que portin d'un estat inicial de coneixement de dades i establiment de la pregunta a un estat final en què s'ofereix la resposta a la pregunta plantetjada. A banda d'allò esmentat anteriorment, i sense entrar en contradicció, si en el procés de resolució es fa servir un NOU ALGORITME caldrà fer patent tot i cadascú dels passos establerts en la seva aplicació, d'una manera semblant a la mostrada a classe . Només quan es fan servir protocols coneguts amb anterioritat serà permès aliviar la seva càrrega informativa i fer el buidat lògic que cadascú estimi adient. Per finalitzar, les matemàtiques fant servir una símbologia i una ortografia comunes amb altres ciències que cal aprendre i cal usar en situacions acadèmiques amb qualificació associada.

Algoritme 1

Determina l'equació de la corba plana tancada (Cònica>>Circumferèmcia)