Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

aproksymacja identyczności

Do zdefiniowania całki Lebesgue'a z nieujemnej funkcji mierzalnej istotna jest możliwość aproksymowania jej od dołu monotonicznym ciągiem funkcji prostych. Bardzo łatwo można skonstruować taki ciąg korzystając z funkcji i(x)=[x] (część całkowita z liczby). Jeśli wykres funkcji i odwzorujemy poprzez podobieństwo o skali 1/n (ściśniemy n razy wzdłuż obu osi), otrzymamy funkcję . Funkcja ma następujące własności:
  1. (a więc jest to aproksymacja identyczności ,,od dołu")
Z drugiej własności wynika, że ciąg jest ciągiem niemalejącym, zbieżnym oczywiście do funkcji identycznościowej. [Proponuję udowodnić sobie te własności] Aplet: Suwakiem można zmienić numer wyświetlanej funkcji i_n. Można dodatkowo wyświetlić następną funkcję z ciągu lub funkcję . Proszę zauważyć, że ciąg i_n nie jest monotoniczny.