La mediatriu

I> Amb regla i compàs

Fem centre amb el compàs en un dels extrems del segment donat, procurant que l'obertura arribi aproximadament als 2/3 del segment, tracem un arc de circumferència.  Repetim la mateixa operació, amb la mateixa obertura de compàs, per l'altre extrem de segment. Hem obtingut dos punts un a cada costat de segment. Quan els unim amb una recta, tenim la mediatriu del segment.

II> A partir de la definició

La mediatriu d'un segment és una recta perpendicular a aquest segment que passa pel seu punt mitjà o centre.

III> Amb l'eina mediatriu del GeoGebra

Utilitzarem les possibilitats d'automatitzar tasques que ofereix el GeoGebra: Toolbar Image

IV> De forma algebraica, com a lloc geomètric

La mediatriu és el lloc geomètric dels punts del pla que equidisten dels dos extrems del segment. En aquest cas utilitzarem l'eina de càlcul simbòlic (CAS)