CLASSES DE RECTES (III)

Tema:
Rectes
Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues si són veritat o mentida les següents afirmacions: - Totes les rectes perpendiculars són secants. - Totes les rectes secants són perpendiculars. - Totes les rectes pependiculars a la recta t són paral·leles entre si. - Com que r és perpendicular a t, totes les paral·leles a r també són perpendiculars a t.