تعداد مثلث های تشکیل شده

:نویسنده
bahar, saeed
:موضوع
مثلث‌ها
در محیط یک دایره 4 نقطه قرار می دهیم. چه تعداد مثلث تشکیل می شود؟ با تغییر تعداد نقاط، تعداد مثلث ها چه تغییری می کند؟ آیا می توان رابطه بین تعداد مثلث ها با تعداد نقاط روی محیط دایره را به دست آورد؟