Presjek kocke - zadatak

Raspoloživim alatima u alatnoj traci konstruirajte presjek (presječni lik) kojeg određuje ravnina EFG na kocki, odnosno nađite u kojim točkama siječe ta ravnina ostale bridove kocke. Povežite zadane točke E, F, G i konstruirane točke na ostalim bridovima alatom Mnogokut (ikona Toolbar Image). Krenite po redu od neke od tih točaka i na kraju ponovo kliknite na početnu točku. Ako ste dobro radili nastat će mnogokut u desnom prozoru, koji može biti trokut, četverokut ili čak peterokut, ovisno o položaju točaka E, F i G. Napomena: Potvrdni okvir Ravnina presjeka nemojte rabiti u konstrukciji! On je tu samo kao pomoć, za bolju predožbu. Skrijte ravninu dok konstruirate. Vodite se načelima:
  1. Pravac kojeg određuju dvije točke na bridovima jedne strane kocke siječe pravce koje određuju preostala dva brida te strane kocke.
  2. Usporedne strane kocke ravnina siječe u usporednim pravcima.
Na kraju, pomičite točke E, F i G i promatrajte kakve je sve presječne likove moguće dobiti.