خطوط راست با شیب یکسان

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر سه خط موازی می بینید که می توان شیب آن ها را با تغییر m و عرض از مبدأ آن ها را با جا به جایی n1 و n2 و n3 تغییر داد.