Koristite GeoGebru na dodatnoj nastavi

Primjer 1. Koordinate točke - složeniji zadaci, 7. razred

Primjer korištenja GeoGebre pri rješavanju zadataka iz cjeline Pravokutni koordinatni sustav. (A) Točka na koordinatnoj osi - samostalna istraživačka aktivnost (B) Točka pripada kvadrantu - zajedničko istraživanje i rješavanje zadataka u informatičkoj učionici
*****************************************************************************************************

Primjer 2. Geometrijska tijela - složeniji zadaci, 8. razred

Primjer korištenja GeoGebre pri rješavanju zadataka iz cjeline Geometrijska tijela. E-udžbenik sa zadacima