စက်ဝိုင်း ဧရိယာကိုရှာခြင်း

အချင်းဝက်နှင့် ဧရိယာဆက်စပ်ချက်

ကိုအသုံးပြု၍ပုံ၏ဧရိယာကိုတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့တွက်ချက်ရာတွင် အချင်းဝက် ကို slider ကိုအသုံးပြု၍ အချင်းဝက်နှင့် ဧရိယာဆက်စပ်ချက်များကို ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်.