Polígons Semblants

Definició: Polígons Semblants Dos polígons són semblants quan tenen els angles homòloges iguals i els costats corresponents són proporcionals.
Definició: Raó de semblança La raó de semblança entre un polígon P i un polígon semblant P' és el quocient entre la longitud d'un costat del polígon P' i la longitud del costat corresponent del polígon P. Es representa per la lletra r.
ACTIVITAT Volem mostrar que els dos polígons següents P i P' són semblants. Per poder-ho fer comprovarem que: 1. Els angles són iguals 2. Els costats són proporcionals.

Mostreu que els angles dels dos polígons són iguals

Comproveu que els costats dels dos polígons són proporcionals.

Qüestió 1.

Quina és la raó de semblança entre els dos polígons?

Qüestió 2.

Quina és la raó de semblança entre els perímetres dels dos polígons?

Qüestió 3.

Quina és la raó de semblança entre les àrees dels dos polígons?

CONCLUSIONS

Reflexioneu sobre les qüestions anteriors i expliqueu com es comporta la raó entre els costats, els perímetres i les àrees de dos polígons semblants.