Další užitečné poznatky

Pythagorova věta

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami. Tedy: , kde je délka přepony pravoúhlého trojúhelníku, jsou délky odvěsen téhož trojúhelníku.

Tečna kružnice

Tečna je přímka, která má s danou kružnicí právě jeden společný bod. Průměr kružnice vedený právě tímto bodem je k dané tečně kolmý.

Úhly

Vrcholové úhly jsou takové úhly, které mají společný vrchol a jejich ramena tvoří navzájem opačné polopřímky. Vrcholové úhly mají vždy stejnou velikost. (Na obrázku úhly β a δ) Vedlejší úhly jsou takové úhly, které mají společné jedno rameno a zbývající ramena jsou opačné polopřímky. Součet velikostí vedlejších úhlů je vždy 180°. (Na obrázku γ a β ) Souhlasné úhly jsou takové úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce, druhá ramena jsou rovnoběžná. Zároveň mají úhly shodnou orientaci. Souhlasné úhly jsou shodné. (Na obrázku β a α) Střídavé úhly jsou úhly takové, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, Jejich orientace je opačná. Střídavé úhly jsou shodné (Na obrázku δ a α)