Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Concepte de Coordenades Cartesianes

Mou el punt blau. Pensa quines són les seves coordenades i comprova el resultat.
  • Quin signe tenen les coordenades cartesianes dels punts del 1r quadrant?
  • I del 2n?
  • I del 3r?
  • I del 4t?